Chlorpheniramine

Chlorpheniramine Maleate Chlorpheniramine Maleate:

3-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-(Z)-2-butenedioate ; CAS : 113-92-8 ; C20H23ClN2O4 ; MW: 390.86 ;

Chlorpheniramine Maleate Didesmethyl Impurity Chlorpheniramine Maleate Didesmethyl Impurity :

3-(4-Chlorophenyl)-2-pyridinepropanamine (2Z)-2-Butenedioate ; CAS : 23052-94-0 ;

C18H19ClN2O4 ; MW: 362.81 ;

Chlorpheniramine N-Oxide Dihydrochloride Impurity Chlorpheniramine N-Oxide Dihydrochloride Impurity:

3-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine N-oxide dihydrochloride ; CAS : 120244-82-8 (HCl) ; 120244-82-8 (base) ; C16H21Cl3N2O ; MW: 363.71 ;

Chlorpheniramine Nitrile Impurity Chlorpheniramine Nitrile Impurity:

2-(4-Chlorophenyl)-4-(dimethylamino)-2-(pyridin-2-yl)butanenitrile ; CAS : 65676-21-3 ;

C17H18ClN3 ; MW: 299.8 ;

Chlorpheniramine USP RC B Chlorpheniramine  RC B:

Di(pyridin-2-yl)amine ; CAS : 1202-34-2 ; C10H9N3 ; MW: 171.20 ;

Chlorpheniramine USP RC C Chlorpheniramine RC C:

Desmethyl Chlorpheniramine Maleate ; 3-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine maleate ; CAS : 22630-25-7 ; C19H21ClN2O4 ; MW: 376.83 ;