Cloperastine

Cloperastine Fendizoate (R)-Isomer Cloperastine Fendizoate (R)-Isomer:

LevoCloperastine Fendizoate ; Cloperastine Fendizoate (L)-Isomer ; (L)-1-[2-[(4-Chlorophenyl)phenylmethoxy]ethyl]piperidine Fendizoate ; CAS : 220329-19-1 ; C40H38ClNO5 ; MW: 648.19 ;

Cloperastine Fendizoate (S)-Isomer Cloperastine Fendizoate (S)-Isomer:

DextroCloperastine Fendizoate ; Cloperastine Fendizoate (D)-Isomer ; (D)-1-[2-[(4-Chlorophenyl)phenylmethoxy]ethyl]piperidine Fendizoate ; C40H38ClNO5 ; MW: 648.19 ;

Cloperastine Fendizoate Cloperastine Fendizoate:

1-[2-[(4-Chlorophenyl)phenylmethoxy]ethyl]piperidine fendizoate ; CAS : 85187-37-7 ;

C40H38ClNO5 ; MW: 648.19 ;

Cloperastine HCl Cloperastine HCl:

1-[2-[(4-Chlorophenyl)phenylmethoxy]ethyl]piperidine Hydrochloride ; CAS : 14984-68-0 ;

C20H25Cl2NO ; MW: 366.32 ;