Mebeverine

MEBEVERINE - IMPURITY A
Mebeverine Impurity A  :

1-(4-Methoxyphenyl)-2-propanone;  CAS  NO : 122-84-9 ;  C10H12O2 ; MW: 164.2 ;

MEBEVERINE HYDROCHLORIDE
MEBEVERINE HYDROCHLORIDE  :

3,4-Dimethoxybenzoic Acid 4-[Ethyl[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]butyl Ester Hydrochloride;  CAS  NO : 2753-45-9 ;  C25H36ClNO5 ; MW: 466.01 ;

MEBEVERINE - IMPURITY D
Mebeverine Impurity D :

3,4-Dimethoxybenzoic Acid;  CAS  NO : 93-07-2 ;  C9H10O4 ; MW: 182.17 ;

MEBEVERINE - IMPURITY H
Mebeverine Impurity H :

Bromo butyl-3,4 dimethoxy benzoate;  C13H17BrO4 ; MW: 317.18 ;