Salmeterol

Salmeterol USP RC H Salmeterol RC H :

1-Hydroxy-4-[2-hydroxy-5-(1-hydroxy-2-{[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino} ethyl)benzyl]-2-naphthoic acid ; CAS : 1330076-52-2 ; C36H43NO6 ; MW: 585.73 ;

Salmeterol EP Impurity A Salmeterol Impurity A:

1-[4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[(4-phenylbutyl)amino] ethanol formate ; CAS : 1798014-51-3 (base) ; C20H27NO5 ; MW: 361.43 ;

Salmeterol EP Impurity B Salmeterol Impurity B:

1-[4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-(2-phenylethoxy)hexyl]amino] ethanol ;  CAS : 94749-02-7 ; C23H33NO4 ;  MW: 387.51 ;

Salmeterol EP Impurity C Salmeterol EP Impurity C:

1-[4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-(3-phenylpropoxy)hexyl]amino] ethanol formate ; CAS : 94749-11-8 (base) ; C25H37NO6 ; MW: 447.56 ;

Salmeterol EP Impurity D Salmeterol Impurity D:

1-[4-[2-hydroxy-2-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethoxy]-3-(hydroxy methyl)phenyl]-2-[[6-(3-phenylbutoxy)hexyl]amino]ethanol ;

CAS : 1391052-04-2 ; C34H47NO7 ;MW: 581.74 ;

Salmeterol EP Impurity D Salmeterol Impurity E:

1-[4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-(1-methyl-3-phenylpropoxy) hexyl] amino]ethanol ; CAS : 108928-81-0 ; C25H37NO4 ; MW: 415.57 ;

Salmeterol EP Impurity F Salmeterol Impurity F :

1-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)-2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]ethanol formate ; CAS : 1391054-40-2 (base) ; C26H39NO5 ; MW: 445.59 ;

Salmeterol EP Impurity G Salmeterol Impurity G:

1-[4-hydroxy-3-[[[2-hydroxy-2-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethyl] [6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]methyl]phenyl]-2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl] amino]ethanol ;

CAS : 1391051-88-9 ; C50H72N2O7 ;MW: 813.12 ;